Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WELKOM IN LEEUWARDEN

Algemene Voorwaarden Welkom in Leeuwarden, gevestigd te (8911 EG) Leeuwarden aan de Grote Kerkstraat nr. 160 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder KvK-nummer 61277827.

Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID
1.1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van Welkom in
Leeuwarden. Met name zijn deze voorwaarden van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard ook, bedoeld in de meest ruime zin van het woord.
1.2
Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over “opdrachtgever” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot Welkom in Leeuwarden in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met de door Welkom in Leeuwarden gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken en/of het verrichten van diensten en/of
werkzaamheden (overeenkomst van opdracht) of uit hoofde van een met ons gesloten andersoortige overeenkomst, alsmede elke natuurlijke of rechtspersoon die met ons een overeenkomst tot het leveren van zaken en/of het verrichten van diensten en/of werkzaamheden (overeenkomst van opdracht) of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Het kan derhalve ook gaan om een opdrachtgever zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf (consument).
1.3
Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
1.4
Indien ook de opdrachtgever naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de opdrachtgever uitdrukkelijk niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de opdrachtgever door ons uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard en voor zover de voorwaarden van de opdrachtgever niet in strijd komen met het bepaalde in onze algemene voorwaarden.

Artikel 2 AANBIEDINGEN EN OFFERTES
2.1
Alle offertes van Welkom in Leeuwarden zijn vrijblijvend. Zij binden Welkom in Leeuwarden derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk het tegendeel is bepaald. Indien geen termijn is aangegeven, zijn door ons gedane offertes 30 dagen geldig, te rekenen vanaf de dag(tekening) van de offerte.
2.2
De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Welkom in Leeuwarden opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Welkom in Leeuwarden haar aanbieding baseert.

2.3
Een samengestelde prijsopgave verplicht Welkom in Leeuwarden niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
2.4
De inhoud van de opdracht wordt uitsluitend bepaald door de in de offerte en opdrachtbevestiging gegevenomschrijving van de opdracht.

Artikel 3 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
3.1
Overeenkomsten komen eerst tot stand wanneer Welkom in Leeuwarden de opdracht schriftelijk aanvaarden of wanneer de overeenkomst door de opdrachtgever en door Welkom in Leeuwarden is ondertekend.
3.2
De door Welkom in Leeuwarden aan de opdrachtgever verzonden opdrachtbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De opdrachtgever wordt geacht met de inhoud van de opdrachtbevestiging in te stemmen.

Artikel 4 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
4.1
Welkom in Leeuwarden spant zich ervoor in om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat, zoals kan en verwacht mag worden. Voor zover noodzakelijk houdt Welkom in Leeuwarden de opdrachtgever op de hoogte van de vooruitgang van de werkzaamheden.
4.2
Tenzij anders overeengekomen, behoren niet tot de opdracht van Welkom in Leeuwarden:
– het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen;
– het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden;
– het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van de hierboven bedoelde mogelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
4.3
Voordat tot uitvoering, productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgaan stellen partijen elkaar in de gelegenheid de laatste modellen, prototypes of proeven van het resultaat te controleren en goed te keuren. Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn geen reden voor afkeuring, schadevergoeding
of ontbinding van de overeenkomst, wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid van ondergeschikte betekenis te zijn. Indien er een foutieve tekst is opgenomen of een foutieve foto door de schuld van Welkom in Leeuwarden dan is Welkom in Leeuwarden, ter keuze van Welkom in Leeuwarden ofwel gerechtigd om een korting van 25% van het bedrag van de betreffende advertentie door te voeren aan de opdrachtgever. Bij twee of meer foutieve foto’s is Welkom in Leeuwarden gerechtigd om een korting van 50% van het bedrag van de betreffende advertentie door te voeren aan de opdrachtgever, ofwel opdrachtgever te compenseren middels het aanbieden van advertentieruimte / herplaatsing.

Artikel 5 PRIJZEN
5.1
De prijzen van Welkom in Leeuwarden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, in Euro’s,
exclusief omzetbelasting en andere van overheidswege opgelegde heffingen.
5.2
De in offertes en overeenkomsten vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de
overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals loon- en materiaalkosten, belastingen en andere heffingen van
overheidswege.
5.3
Onverminderd het bepaalde in artikel 5.1 van deze algemene voorwaarden, behoudt Welkom in Leeuwarden zich het
recht voor om indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van (aanvang
van) de te leveren zaken en/of het verrichten van diensten en/of werkzaamheden in een of meer van de
kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Voorts hebben wij het recht
om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechterlijke
tussenkomst vereist is.
Artikel 6 TERMIJNEN
6.1
De door Welkom in Leeuwarden opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is
gekomen, mits alle gegevens die Welkom in Leeuwarden voor de uitvoering van de opdracht nodig hebben in het
bezit zijn van Welkom in Leeuwarden.
6.2
De door Welkom in Leeuwarden opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Levertijden worden verlengd met de tijd gedurende welke de
opdrachtgever enig verschuldigd geworden bedrag, nadat dat opeisbaar is geworden, onbetaald heeft gelaten.
6.3
Indien zich wijzigingen voordoen in de werkomstandigheden zoals die bestonden op het moment dat de
overeenkomst is tot stand gekomen, worden levertijden zodanig verlengd als, alle omstandigheden in aanmerking
genomen, redelijk is.
6.4
Bij het niet tijdig leveren van zaken en/of het verrichten van diensten en/of werkzaamheden moet Welkom in
Leeuwarden derhalve schriftelijk in gebreke worden gesteld.

Artikel 7 FACTURERING EN BETALING
7.1
Betaling moet geschieden in Euro’s, zonder aftrek van enige korting door overschrijving op een door ons aangewezen bankrekening, in beide gevallen uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum; dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
7.2
Indien de opdrachtgever niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist en zijn alle vorderingen van ons op de opdrachtgever, zonder dat ingebrekestelling vereist is, onmiddellijk opeisbaar.
Alsdan heeft Welkom in Leeuwarden het recht, indien en voor zover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de opdrachtgever, de nakoming van al onze verbintenissen jegens de opdrachtgever op te schorten, onverminderd alle andere rechten uit het gemene recht voortvloeiend.
Welkom in Leeuwarden is gerechtigd voor alle nog te leveren zaken en/of de te verrichten diensten en/of werkzaamheden een garantie voor tijdige betaling te verlangen. Voorts is Welkom in Leeuwarden alsdan gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, waarbij op de opdrachtgever alsdan de verplichting rust tot ongedaan maken van de door Welkom in Leeuwarden te leveren zaken, de te verrichte diensten en/of
werkzaamheden, onverminderd ons recht op schadevergoeding.
7.3
Is de opdrachtgever in gebreke met tijdige betaling dan verbeurt hij aan Welkom in Leeuwarden, zonder dat een nadere aanzegging aan de kant van Welkom in Leeuwarden nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele
betaling, een rente gelijk aan 2% per maand of gedeelte van een kalendermaand, berekend over de in rekening gebrachte bedragen prijs of het nog onbetaald gebleven gedeelte daarvan, welke rente onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is.
Voorts is de opdrachtgever gehouden om aan Welkom in Leeuwarden de buitengerechtelijke incassokosten te voldoen die verband houden met het incasseren van de vorderingen van Welkom in Leeuwarden. Deze kosten worden bepaald op 15% van de hoofdsom, onverminderd het recht van Welkom in Leeuwarden om verdere redelijke kosten ex artikel 6:96, lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek in rekening te mogen brengen. Bovendien zijn alle nadelige gevolgen van koersverlies of anderszins uit te late betaling of niet-betaling voortvloeiend voor rekening van de opdrachtgever.
Indien Welkom in Leeuwarden een overeenkomst aangaat met een opdrachtgever, niet handelde in de uitoefening van beroep of bedrijf (derhalve met een consument), dan is deze ook gehouden de buitengerechtelijke incassokosten te
voldoen die verband houden met het incasseren van de vorderingen van Welkom in Leeuwarden. De buitengerechtelijke kosten die de consument dan dient te voldoen, wordt bepaald aan de hand van de staffel zoals opgenomen in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
7.4
Betalingen strekken eerst in mindering op de in lid 3 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschuldigde
rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom.
7.5
Indien Welkom in Leeuwarden in een gerechtelijke procedure geheel of gedeeltelijk in het gelijk worden gesteld,
komen alle door Welkom in Leeuwarden in verband met deze procedure gemaakte kosten voor rekening van de
opdrachtgever, ook indien de opdrachtgever een consument is.

Artikel 8 INSCHAKELING DERDEN
8.1
Welkom in Leeuwarden is bevoegd om in samenhang met de uitvoering van de overeenkomst, ook namens en op
kosten van de opdrachtgever, diensten van derden te betrekken. Indien dat plaatsvindt zal Welkom in Leeuwarden dit
aan de opdrachtgever kenbaar maken.
8.2
Welkom in Leeuwarden is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden of voor tekortkomingen in van hen
ontvangen informatie. Hieronder valt bijvoorbeeld het foutief afdrukken door de derde van een door Welkom in
Leeuwarden afgegeven goedgekeurde druk van opdrachtgever.
8.3
Welkom in Leeuwarden is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten van door of namens de
opdrachtgever ingeschakelde derden, ongeacht of deze door Welkom in Leeuwarden zijn geïntroduceerd. De
opdrachtgever dient deze partijen zelf aan te spreken. Welkom in Leeuwarden kan hierbij desgewenst assistentie
verlenen. De opdrachtgever geeft derden die hij bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, geen opdracht
dan in overleg met Welkom in Leeuwarden.

Artikel 9 AANSPRAKELIJKHEID
9.1
Indien voor Welkom in Leeuwarden aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld.
9.2
De aansprakelijkheid van Welkom in Leeuwarden jegens haar opdrachtgever en derden voor schade voortvloeiende of verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van de desbetreffende polis.
9.3
In het geval – om welke reden dan ook – geen uitkering op grond van de artikel 9.2 bedoelde
aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, zal de aansprakelijkheid van Welkom in Leeuwarden voor directe schade beperkt zijn tot een bedrag gelijk aan 50% van de op grond van de overeenkomst gefactureerde of te factureren bedragen.
9.4
Welkom in Leeuwarden is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan opdrachtgever en aan anderen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Welkom in Leeuwarden.
9.5
De opdrachtgever is gehouden Welkom in Leeuwarden te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Welkom in Leeuwarden mochten doen gelden. Tevens stelt de opdrachtgever Welkom in Leeuwarden schadeloos voor alle kosten en schade die uit eventuele rechtsvorderingen van derden voor Welkom in Leeuwarden kunnen ontstaan, zulks voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de opdrachtgever komen.

Artikel 10 ZEKERHEID
Welkom in Leeuwarden is gerechtigd van de opdrachtgever te vorderen, dat hij zekerheid stelt voor de nakoming van
zijn verplichtingen, zulks met name ook na de totstandkoming van de overeenkomst. Indien de door Welkom in
Leeuwarden verlangde zekerheid niet wordt gegeven, kan Welkom in Leeuwarden de uitvoering van de verplichtingen
van Welkom in Leeuwarden opschorten en/of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden,
onverminderd de rechten zoals die voor Welkom in Leeuwarden uit het gemene rechte voortvloeien.

Artikel 11 OVERMACHT
11.1
Onder overmacht moet worden verstaan elke omstandigheid buiten de macht van Welkom in Leeuwarden is die van
dien aard is, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (zogenaamde niet
toerekenbare tekortkoming in de nakoming).
Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot,
staking, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de
transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf of in het bedrijf van de leveranciers van Welkom in Leeuwarden, inen
uitvoerbeperkingen, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale
of regionale (overheids)instanties.
11.2
Indien Welkom in Leeuwarden door overmacht de overeenkomst niet (tijdig) kunnen nakomen, heeft Welkom in
Leeuwarden het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, dan wel de overeenkomst als ontbonden te
beschouwen. Deze keuze is aan Welkom in Leeuwarden.
In geval van overmacht is elke schadeplichtigheid van Welkom in Leeuwarden uit welke hoofde dan ook uitgesloten.
11.3
Indien Welkom in Leeuwarden bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan,
of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is Welkom in Leeuwarden gerechtigd het reeds geleverde
c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof
het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige
waarde heeft.

Artikel 12 WIJZIGINGEN IN OPDRACHT EN ANNNULERING
12.1
Alle wijzigingen in de opdracht – hetzij door bijzondere opdracht van de opdrachtgever, hetzij veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van de opdracht, hetzij door wijzigingen in wet- en/of regelgeving – behoren wanneer daaruit meerdere kosten ontstaan, beschouwd te worden als meerwerk, en
voor zover daaruit minder kosten ontstaan als minderwerk. Wijzigingen in de opdracht moeten door Welkom in Leeuwarden schriftelijk worden aanvaard en bevestigd.
Levertijden worden ingeval van meerwerk redelijkerwijze aangepast c.q. verlengd.
12.2
Meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk zal worden verrekend op basis van de bij het sluiten van de overeenkomst geldende
prijsbepalende factoren.
12.3
Indien de opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst de te leveren zaken, diensten en/of werkzaamheden annuleert, nadat deze te leveren zaken, diensten en/of werkzaamheden zijn bevestigd middels een opdrachtbevestiging, dan is de opdrachtgever de voor die opgedragen diensten en/of werkzaamheden voor 50% aan Welkom in Leeuwarden verschuldigd. In het geval annulering twee weken of korter voor de uitgave het magazine geschiedt is het gehele voor de desbetreffende opdracht overeengekomen bedrag verschuldigd. 

Artikel 13 DUUR, OPZEGGING EN ONTBINDING
13.1
Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaald, is Welkom in Leeuwarden bevoegd de overeenkomst met opdrachtgever op te zeggen, zonder dat een nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist:
a. indien opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk zijn uit de overeenkomst voort vloeiende verbintenissen nakomt;
b. indien opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, de schuldsanerings- regeling natuurlijke personen (WSNP) op opdrachtgever van toepassing wordt verklaard, de opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, het bedrijf van opdrachtgever wordt geliquideerd, of opdrachtgever door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over een gedeelte van zijn vermogen verliest.
13.2
Onverminderd het in het voorgaande bepaalde is Welkom in Leeuwarden gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Welkom in Leeuwarden op schadevergoeding en/of het recht van Welkom in Leeuwarden om de verplichtingen van Welkom in Leeuwarden uit de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk op te schorten, indien de opdrachtgever na daartoe schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, één of meer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt binnen de bij ingebrekestelling gestelde termijn.
13.3
Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Voordat de opdrachtgever een schriftelijke ontbindingsverklaring tot Welkom in Leeuwarden richt, zal de opdrachtgever te allen tijde Welkom in Leeuwarden eerst schriftelijk in gebreke moeten stellen en Welkom in
Leeuwarden een redelijke termijn moeten gunnen om alsnog de verplichtingen die Welkom in Leeuwarden heeft na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen de opdrachtgever nauwkeurig schriftelijk moet vermelden.
13.4
Opdrachtgever heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien de opdrachtgever zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.
13.5
Indien Welkom in Leeuwarden instemt met ontbinding, zonder dat sprake is van verzuim van de kant van Welkom in Leeuwarden, heeft Welkom in Leeuwarden steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. Ingeval van gedeeltelijke ontbinding
kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door Welkom in Leeuwarden geleverde zaken c.q. reeds geleverde diensten c.q. reeds uitgevoerde werkzaamheden en heeft Welkom in Leeuwarden onverkort recht op betaling voor de reeds door Welkom in Leeuwarden geleverde zaken c.q. reeds geleverde diensten c.q. reeds
uitgevoerde werkzaamheden 

13.6
De overeenkomst neemt ten minste een einde zodra Welkom in Leeuwarden de zaken en/of diensten en/of werkzaamheden hebben geleverd/afgerond.

Artikel 14 EIGENDOMSVOORBEHOUD
14.1
Tot op het moment dat de opdrachtgever volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Welkom in
Leeuwarden, blijven alle door Welkom in Leeuwarden geleverde zaken in eigendom van Welkom in Leeuwarden. Dit geldt voor elke overeenkomst gesloten met Welkom in Leeuwarden tot het leveren van zaken en/of het verrichten van diensten en/of werkzaamheden en vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke
overeenkomst daaronder begrepen.
14.2
Het is de opdrachtgever niet toegestaan om beperkte rechten te vestigen op zaken die zijn onderworpen aan het eigendomsvoorbehoud van Welkom in Leeuwarden. Indien derden (beperkte) rechten willen vestigen op de onder eigendomsvoorbehoud onderworpen zaken, zal de opdrachtgever Welkom in Leeuwarden daarvan direct in kennis
stellen.

Artikel 15 INTELLECTUELE EIGENDOM EN EIGENDOMSRECHTEN
15.1
Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht- op de resultaten uit de opdracht komen toe aan Welkom in Leeuwarden.
Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Welkom inLeeuwarden daartoe bevoegd, tenzij anders overeengekomen.
15.2
Partijen kunnen overeenkomen dat de in artikel 15.1 bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk aan de opdrachtgever worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt worden altijd schriftelijk vastgelegd. Tot het moment van overdracht wordt een gebruiksrecht verstrekt als geregeld in artikel 16 van deze Algemene Voorwaarden.
15.3
Welkom in Leeuwarden heeft te allen tijde het recht om zijn/haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht -op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze- te (laten) vermelden of verwijderen. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Welkom in Leeuwarden het resultaat zonder
vermelding van de naam van Welkom in Leeuwarden openbaar te maken of te verveelvoudigen.
15.4
Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Welkom in Leeuwarden tot stand gebrachte (originelen van de) resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, rapporten, begrotingen, ramingen, bestekken, werktekeningen, illustraties, foto’s, prototypes, maquettes, mallen, prototypes,
(deel)producten, films, (audio- en video)presentaties, broncodes en andere materialen of (elektronische) bestandene.d.) eigendom van Welkom in Leeuwarden, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn
gesteld.

Artikel 16 GEBRUIK VAN HET RESULTAAT
16.1
Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Welkom in Leeuwarden, verkrijgt hij het recht tot gebruik van het resultaat van de opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik,
waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of anders overeengekomen.
16.2
Wanneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden op rusten, maken partijen aanvullende afspraken hoe het gebruik van deze werken zal worden geregeld.
16.3
Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door de derden te laten doen. Welkom in Leeuwarden kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een
billijke vergoeding.
16.4
In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft Welkom in Leeuwarden recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium, doch niet minder dan een bedrag van € 3000,- per plaatsing, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder overigens enig ander recht te verliezen.
16.5
Het is de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte recht tot gebruik komt te vervallen, tenzij de gevolgen daarvan
in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid:
– vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is;
– indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd om redenen genoemd in artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden;
– ingeval van faillissement van de opdrachtgever, tenzij de desbetreffende rechten overeenkomstig het tweede lid aan
de opdrachtgever zijn overgedragen.
16.6
Welkom in Leeuwarden heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder begrepen wedstrijden en
tentoonstellingen e.d., en om deze in bruikleen te krijgen, wanneer het om fysieke resultaten gaat.

Artikel 17 GARANTIE
17.1
Al hetgeen in dit artikel wordt bepaald betreffende de garantie van zaken geleverd door Welkom in Leeuwarden geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de opdrachtgever toekent.
17.2
Welkom in Leeuwarden garandeert dat het geleverde door of vanwege hem is ontworpen en dat, wanneer er auteursrecht op het resultaat rust, hij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Welkom in Leeuwarden garandeert dat het resultaat van de opdracht ten tijde van het tot stand brengen daarvan, voor zover hij/zij weet of redelijkerwijs behoort te weten, geen inbreuk maakt op rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.
17.3
Wanneer de opdrachtgever de resultaten van de opdracht gebruikt, vrijwaart de opdrachtgever Welkom in Leeuwarden of door Welkom in Leeuwarden bij de opdracht ingeschakelde derden voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht. Dit laat onverlet de aansprakelijkheid van
Welkom in Leeuwarden jegens opdrachtgever voor niet-nakoming van de garanties als bedoeld in het voorgaande lid en overige aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden.
17.4
De opdrachtgever vrijwaart Welkom in Leeuwarden voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op alle door de opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 18 TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
18.1
Op alle, door Welkom in Leeuwarden gesloten en te sluiten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
18.2
Alle geschillen tussen partijen voortvloeiende uit deze overeenkomst of daarmee rechtstreeks of zijdelings in verband staande, zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden.

Artikel 19 WIJZIGEN VAN DE VOORWAARDEN
19.1
Welkom in Leeuwarden is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Welkom in Leeuwarden zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen
jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.